قرارگاه در سنگریها : » برپایی غرفه فروش نوشت افزار ایرانی اسلامی قرارگاه منتظران شهادت غرفه فروش نوشت افزار ایرانی اسلامی را مساجد قم برپا کرد 

» برپایی غرفه فروش نوشت افزار ایرانی اسلامی
قرارگاه منتظران شهادت غرفه فروش نوشت افزار ایرانی اسلامی را مساجد قم برپا کرد

1394/06/25 - 11:15 · گزارش
پیوست عکس:
6djRQvF_.jpg
6djRQvF_.jpg · 855x626px, 93KB

پسند کنندگان