نومید و مفلسیم و نداریم هیچکس

نقد وجود داده به تاراج صد هوس

نالان بگرد کعبه کوی تو چون جرس

عصیان هزار عمر و گرفتار یک نفس

لطفی کن ای کریم و بفریاد ما برس

کز خلد بهشت لطف تو صد بار خوشتر است

پیوست عکس:
Pic (37) (Small).JPG
Pic (37) (Small).JPG · 640x480px, 43KB

پسند کنندگان