یک شبى مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه ى لیلا نشستعشق
آن شب مست مستش کرده بود
فارغ از جام الستش کرده بود!گفت: یا رب!
از چه خوارم کرده اى؟
بر صلیب عشق، دارم کرده اى؟خسته ام زین عشق
دلخونم مکن
من که مجنونم
تو مجنونم مکنمردِ این بازیچه دیگر نیستم
این تو و لیلاى تو......!
من نیستم!گفت: اى دیوانه!
لیلایت منم!!!
در رگت پنهان و پیدایت منمسالها با جور لیلا ساختى
من کنارت بودم
و
نشناختی!عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یک جا باختمکردمت آواره صحرا نشد
گفتم عاقل می شوی اما نشدسوختم در حسرت یک
"یا رب"ت
غیر لیلا بر نیامد از لبتروز و شب او را صدا کردی
ولی
دیدم امشب با منی
گفتم بلیمطمئن بودم به من سر می زنی
در حریم خانه ام در می زنیحال این لیلا که خوارت کرده بود
درس عشقش بی قرارت کرده بودمرد راهش باش
تا شاهت کنم
صد چو لیلا کشته در راهت کنم.........

پیوست عکس:
خدا...خلوت با خدا.jpg
خدا...خلوت با خدا.jpg · 480x342px, 29KB

پسند کنندگان

بازنشر شده