به عشقت تا ته دنیا ، به جنگ هر کسی میرمچه تقدیری از این بهتر که از عشق تو میمیرم ...

1392/08/29 - 23:07 · گزارش
پیوست عکس:
4bb62a6e-8e35-49d2-8534-9506fc7b389a.jpg
4bb62a6e-8e35-49d2-8534-9506fc7b389a.jpg · 992x1403px, 141KB

پسند کنندگان

بازنشر شده