ببین آقا پسر. . . .

یه قانونی هست که میگه:

تو هرچقدر هم تو زندگیت محکم باشی به یه نفر نیاز داری. . . .

یکی که صبح موقع رفتن سرکار کمک کنه کتت رو بپوشی!

یکی که تا برگشتنت گرسنه بمونه تا شام رو با هم بخورید!

یکی که نصفه شب روت پتو بندازه!

یه"ز ن"

1392/05/29 - 00:03 در bax bahalaa · گزارش
نظر

پسند کنندگان