نیمه شبان خلوت است...
مظهر هر رافت اس...
ای شده غرق گناه...
چاره ی درد تو را...
یار نظر می کند...
هرچه که هستی بیا...
گرچه که پستی بیا...
بنده شرم گونه را...
دوست نظر می کند...
توبه اثر می کند...

پیوست عکس:
th2.jpg
th2.jpg · 195x300px, 7KB

پسند کنندگان