آلوارو مونرو گاوباز معروف اسپانیایى در حین گاو بازی گریه كرد... چون فهمید كه حیوان نمى خواهد با او بجنگد...
به نگاه معصوم این حیوان نگاهکنید
گاهی شعور یک حیوان بیشتراز بعضی انسانهاست

آلوارو مونرو بعد از این جریان
از دنیای گاو بازی خداخافظی کرد

1392/05/03 - 17:09 · گزارش
پیوست عکس:
992824_375580259234183_471862167_n.jpg
992824_375580259234183_471862167_n.jpg · 403x302px, 19KB