خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را مرد گذاشت...


از او پرسید: آیا راضی هستی...؟؟!

مرد گفت: نه...
خداوند پرسید: چه می خواهی؟!...
... ... گفت:

آینه ای می خواهم که در آن بزرگی خود را ببینم... تکیه گاهی می خواهم که در هنگام خستگی و آزردگی بر آن تکیه زنم و آرامش پیدا کنم...

کسی که همدم لحظات تنهایی ام باشد... نقابی می خواهم که در هنگام ضرورت پشت آن مخفی شوم...

کسی که زیبایی اش چشمم را نوازش دهد... اندیشه ای می خواهم که در آن غوطه ور گردم...

و چراغی که با آن هدایت و راهنمایی شوم...
و اینجا بود که خداوند زن را خلق کرد

1392/04/25 - 13:43 · گزارش
پیوست عکس:
گل...ع.jpg
گل...ع.jpg · 800x637px, 52KB

پسند کنندگان