یکی میگه با یه فریاد.................

راه میندازه دادو بیداد.................

بچه ام رو آقا شفا داد...................

توصحن گوهر شاد..............


یکی که دلش شکسته............

گوشه ی صحنت نشسته............

دخیل درداشو بسته...........

عاشق دلخسته.................

1392/04/19 - 01:47 · گزارش