@آرام دل

معني اين کار را فقط شيعيان ميفهمند...
نصب پرجم حرم حضرت اباالفضل بر روي گنبد حرم حضرت زينب(س)...
پرچم عبــــاس روي گـنـبـد زيـنــــب نشست... اين پيام شيـعه ي پا در رکـاب زيـنــــب اسـت...
اي که در ذهـــنِ پليـــدت فکــرِ باطـل ميکني.. گردنت را حضرتِ عبـاسِ ما خواهد شــکست...

1392/02/20 - 22:54 · گزارش
پیوست عکس:
hlg5qxtqx7zalsme9fqo.jpg
hlg5qxtqx7zalsme9fqo.jpg · 455x250px, 26KB