یه پسره به جای عکس پروفایلش اینو نوشته بود:
به علت خوشگلی زیاد از دادن عکس معذوریم |||
ته دیگ ماکارونیمو یکی دیگه بخوره اگه دروغ بگم :

1391/12/27 - 10:59 · گزارش

پسند کنندگان