نمی دانم چرا حیرانم امشب/ زدست کوفیان پنهانم امشب./همه رفتند سوی خانه خود/ من بیچاره سرگردانم امشب./شب تاریک و دشمن در کمینم/رسداز غصه برلب جانم امشب./پناهم میبرم بر طوعه شاید/کند درخانه اش مهمانم امشب./زمرگ خویشتن باکی ندارم/برای شاه دین گریانم امشب./نوشتم نامه تا آید به کوفه/ولی خود بی سروسامانم امشب./عجب روزی وتحفه روزگاری/چه شدآن عهدوآن پیمانم امشب./خداوندا دراین شهرپرآشوب/به که بسپارم این طفلانم امشب./زفکر کودکان بی پناهم/نیاید خواب برچشمانم./بروبادصباسوی مدینه/به نزد خسروخوبانم امشب./بگوسرحلقه قربانیان را/که من آماده قربانم امشب./که من دیروز امیرکوفه بودم/اسیرفرقه عدوانم امشب./حسینی روسوی کرببلا کرد/بگفا تشنه احسانم امشب./.

1391/10/25 - 10:05 · گزارش
پیوست عکس:
238307_299.jpg
238307_299.jpg · 4500x2255px, 845KB

پسند کنندگان