شاید برای آمدنت دیر کرده‌ای وقتی نگاه آینه را پیر کرده‌ای ////////////////// دیری است آسمان مرا شب گرفته است خورشید من، برای چه تأخیر کرده‌ای؟

1391/10/01 - 05:00 · گزارش
پیوست عکس:
sifF3M_456.jpg
sifF3M_456.jpg · 456x341px, 24KB

پسند کنندگان