نابرده رنج ،گنج میسر نمی شود////مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد
.......این شعر سعدی بیانگر پشتکار و تلاش فراوان است ولی کار و رنج زیاد به تنهایی باعث موفقیت نمی شود و تلاش فیزیکی بیش از حد فقط باعث از بین رفتن انرژی می شود. بلکه برای رسیدن به خواسته های خود باید از قدرت ذهن کمک بگیریم......پس شاید بهتر است بگوییم
نا کرده فکر گنج میسر نمی شود///مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد

1391/07/10 - 20:48 در ارمغان تربیت · گزارش
پیوست عکس:
ooooooooooo.png
ooooooooooo.png · 160x108px, 32KB