ای كه چون من هزارها داری
آسمانی پُر از دعا داری
دست هایم دخیلتان هستند
بسكه دستِ گره گشا داری
از گدا هم كریم می سازی
بس كه اعجاز كیمیا داری
من هوای تو را به سر دارم
تو هوای دلِ مرا داری

1391/07/06 - 22:58 در امـام رضــــا · گزارش
پیوست عکس:
sahan_reza_pic30_Normal.jpg
sahan_reza_pic30_Normal.jpg · 3264x2448px, 1.3MB