شاهین
مدت زمان عضویت: 4 سال و 6 ماه و 8 روز و 20 ساعت و 41 دقيقه قبل

ما گـر ز سـر بـريـدہ مـے تـرسـيـديـمـــ... [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
shahin2

دوستان

همه »

کد QR شخصی


شاهین شاهین

در ايـن دشـتـے کـہ دلـتـنـگ بـهار اسـتـــ…
پـلـنـگ چـشـم تـو فـکـر شـکار اسـتـــ…

تـو صـيادي و مـن تـک دخـتـر خانـــ…
کـہ پايـم بـسـتـہ ايـل و تـبار اسـتـــ…

14_10_22_11_36_37.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

شاهین شاهین

بـہ گـل آب بـدهـے گـلاب مـے دهـد
يـعـنـے هـمان چـيـز ، بـهـتـرش را بـہ شـما بـرمـے گـردانـد

خـدا دوسـت دارد مـثـل گـل باشـيـمـــ…
يـعـنـے هـر کـس بـہ ما مـحـبـتـے کـرد با مـحـبـت بـيـشـتـر پاسـخ بـدهـيـمـــ…

و اذا حـيـيـتـم بـتـحـيـہ فـحـيـوا باحـسـن مـنـها
هـنـگامـے کـہ شـما را احـتـرام کـردنـد شـما زيـباتـر احـتـرام کـنـيـد--------------------------------------------------------------------------------
سـورہ نـساء / آيـہ 86

14_10_27_11_04_01.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

شاهین شاهین

تاريـك كـوچـہ هاي مـرا آفـتاب كـنـــ…
با داغ هاي تازہ ، دلـم را مـجاب كـنـــ…

ابـري غـريـب در دل مـن رخـنـہ كـردہ اسـتـــ…
بـر مـن بـتاب ، چـشـم مـرا غـرق آب كـنـــ…

14_11_01_09_07_29.jpg
لینک ضمیمه

5

این مطلب را پسند کرده اند.