تو این گروه فقط عکس نوشته بذارید لطفأ...
حالا هرچی که حال دلتونه

آخرین اعضاء گروه

♥گـنـاهـکـار♥
1395/10/26 - 01:13
عمار ولی
1395/10/25 - 15:58
فدایی سید علی
1395/09/24 - 16:00
نفس
1395/09/20 - 19:06

مدیران گروه

برچسب های کاربردی

عکـس نـوشـت

گروه عمومی · 28 کاربر · 299 پست


ارسال به عکـس نـوشـت


مِهـر مِهـر

غبـار غـم بـرود

حـال خـوش شـود...


255743225-parsnaz-ir.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

خـوشحـالی یعنـی...

اولیـن هـدیـه ای کـه ازش میگیـری

قلبـش بـاشـه...


1308477759-parsnaz-ir.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

یکـی هـم بـایـد بـاشـه

تـو زندگـی آدم،کـه روزی

چنـدبـار بهـش بگـه :

خـداروشکـر کـه هستـی...


Love-Images-9.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

صبــر

انتخـاب نیسـت

اجبـار اسـت...


Shahrzad-10.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـرLove-Erfani-2.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مـــا را مـدافعـان حـرم آفـریـده انـد...


55.jpg

7

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

بشنـوَد گـوش گـرگهـای خبیـث

مملکـت مـال بچـه هـای علیسـت

خط پـایـان عمـر اسـرائیـل

بستـه بـر پلکهـای سیـد علیسـت...


075.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مـا در جنـگ بـه ایـن نتیجـه رسیـدیـم

کـه بـایـد روی پـای خـودمـان بیـایستیـم...b5b83e59-9742-40e2-8504-2a2020002195.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

دنیـــــــــای مــــا آقـــــــاسـت...060.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

دلخـوشـی یعنـی ...

حتـی بـا وجـود کیلـومتـرهـا فـاصـله

قلبـامـون بـرای هـم بــزنـه...


1488093508587-nazweb-ir.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

السلام علیک یا زینب کبری (س)

(س)

3

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

سـایـه ات از سـرِ مـا

کـم نشـود

سـایـه ســر...

8952860-8123-l.jpg

8

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

روزت مبـارک

پـدر انقـلابـی...

ImageThumbnail.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مـــی خـوام آزاد بـاشـم...

1475333569117-nazweb-ir.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

مِهـر مِهـر

مـــن تـوبـه کـردم...

دِل نَـبَـنــدَم....1475333455598-nazweb-ir.png

3

این مطلب را پسند کرده اند.