فرهنگ مالیاتی
مدت زمان عضویت: 4 سال و 9 ماه و 17 ساعت و 47 دقيقه قبل

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور به منظوراشاعه... [درباره]

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

نقش مالیات در توسعه خدمات آموزشی
دراین یاداشت پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، قصد دارد ضمن تعریفی اجمالی از مالیات و توسعه ؛به نقش مالیات درتوسعه خدمات آموزشی بپردازد . باشد که این یاداشت در راه اشاعه فرهنگ مالیاتی کشور تاثیری هرچند کوچک داشته باشد.
طبق تعریف تحلیلگران اقتصادی،مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است و نقش مهمی در رشد و شکوفایی جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه دارد به عبارتی دیگرمالیات وسیله موثری برای بسیج منابع موجود جهت نیل به توسعه خدمات به شمار می آید..
حال آنکه درمعرفی توسعه چنین آمده است که،توسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. مردم، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می شوند که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی واجتماعی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت،ارتقاءآموزش و رفاه را تامین کنند
درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به این نکته اشاره نمود که : [لینک]

99.gif
لینک ضمیمه

1

این مطلب را پسند کرده اند.

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

نقش مالیات در توسعه عدالت اجتماعی
دراین یاداشت پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، قصد دارد ضمن تعریفی اجمالی از عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی ؛به نقش مالیات درتوسعه عدالت اجتماعی بپردازد . باشد که این یاداشت در راه اشاعه فرهنگ مالیاتی کشور تاثیری هرچند کوچک داشته باشد.
طبق تعریف تحلیلگران اجتماعی ،عدالت، یک مفهوم ارزشى است و براساس قضاوت‌ها و معیارهاى مختلف ارزشی، به‌صورت‌هاى متفاوت تعبیر و تفسیر مى‌گردد. به واقع مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعى است. دراین خصوص صاحب نظران معتقداند ،عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است.
دراین بین طبق تعریف تحلیلگران اقتصادی،مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است و در تعریف عدالت مالیاتی به این نکته اشاره دارد که ، هر کس که قدرت توانائى بیشترى در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستى مالیات بپردازد. ادامه مطلب در : [لینک]

7pkldrv4.gif
لینک ضمیمه

1

این مطلب را پسند کرده اند.

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور ، قصد دارد جهت اشاعه فرهنگ مالیاتی در بین شهروندان گرامی ، از دریچه تصاویر تهیه شده ، قدمی هرچندکوچک جهت انعکاس فرهنگ مالیاتی بردارد.
بدین منظور بخشی ویژه در پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور به عنوان " سخن تصویر" تهیه دیده است.
ادامه تصاویر در : [لینک]

4.png
لینک ضمیمه

2

این مطلب را پسند کرده اند.

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در : [لینک]

11.gif
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در: [لینک]

25.gif
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در : [لینک]

48.gif
لینک ضمیمه

1

این مطلب را پسند کرده اند.

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در: [لینک]

6.jpg
لینک ضمیمه

1

این مطلب را پسند کرده اند.

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در : [لینک]

7.jpg
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در : [لینک]

5.jpg
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
@%@_ادامه تصاویر در : [لینک]

4.jpg
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،
آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
((-ادامه تصاویر در [لینک] ))

3.jpg
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در [لینک]

2.jpg
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور،به منظور گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در بین آحادجامعه،آموزش مزیت های پرداخت مالیات را ازطریق تصاویر آماده شده معرفی می نمایید
ادامه تصاویر در [لینک]

6756047-3390-l.jpg
لینک ضمیمه

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

کی از همه صهیونیست تره ؟

.jpg
لینک ضمیمه

1

این مطلب را پسند کرده اند.

فرهنگ مالیاتی فرهنگ مالیاتی

ویژه دلدادگان سردار کربلا

السلام علیک یا ابا عبدالله حسین (ع) ای نمونه مرد تاریخ بشریت تورا دوست دارم تا بی نهایت

1.jpg
لینک ضمیمه

1

این مطلب را پسند کرده اند.