این گروه از اول با نام غمکده شروع به کار کرد اما حالا جاشو به خونه خنده داده چون یه ادم مهربون خوب نصیحتم کرد و منم خیلی دوسش دارم پس دیگه اینجا از غم حرفی نیست
داری میای خنده یادت نره رفیق.

مدیران گروه

خونه خنده

گروه عمومی · 8 کاربر · 43 پست


ارسال به خونه خنده


سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

4

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

4

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی


لی مین هو

3

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

3

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

1

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

1

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

ک


سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

2

این مطلب را پسند کرده اند.

سید عباس علوی سید عباس علوی

1

این مطلب را پسند کرده اند.