بانو سادات
مدت زمان عضویت: 6 روز و 9 ساعت و 35 دقيقه قبل

گاهی قلم به دست میگیرم ... [درباره]

بانو سادات بانو سادات

موبایل که آمد،
دیدن را به صدا فروختیم!

تلگرام که آمد
صدا را به کلمه فروختیم!

امروز هم
واژه را به استیکرها میفروشیم
از آینده می‌ترسم...

photo_2017-08-15_09-40-38.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

سخنرانی ملانصرالدین !
ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭستایشان ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻔﺮﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .
ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻬﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻔﺮﯼ ﭘﻨﺞ ﺳﮑﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻣﻼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺶ ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﻨﮓ ﺻﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭘﻮﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
اﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼﮔﻨﮓ ﻭ ﮔﯿﺞﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﻣﻼ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺻیغه ﺍﯼ ﺍﺳﺖ !
ﺁﻥ ﭘﻮﻝﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺖ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻣﻼﻧﺼﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﻭمیگوﯾﺪ : ﺩﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﺳﺖ .
ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ، ﺁﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﯾﺪ.
ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ادم پوﻝ ﺗﻮﯼ ﺟﯿﺒﻬﺎﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐنه !

1

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

شاه انقد بخشنده بود یه شبه بحرینو داد رفت... ولی این رژیم خسیس واسه دو سه تا شهر ۸ سال جلو صدام مقاومت کرد

اگه خون آریایی تو رگاته نشر بده و برای 8 نفر اینو بفرست. اگر نشر ندی تا امشب خبر بدی بهت می رسه . باور کن دروغ نمی گم . یکی نفرستاد پوست بدنش خشک شد . یکی دیگه هم نفرستاد سرطان لوله آئورت گرفت .یکی هم موهاش ریخت و انگشت وسط پای راستش پودر شد...

سالگرد بخشش بحرین توسط شاهنشاه آریامهر

2

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

#خاطرات_طنز
اینطوری لو رفت...!

دو تا از بچه‌های گردان، غولی را همراه خودشان آورده بودند و‌های های می‌خندیدند.
گفتم: «این کیه؟»
گفتند: «عراقی»
گفتم: «چطوری اسیرش کردید؟»
می‌خندیدند
گفتند:
«از شب عملیات پنهان شده بود. تشنگی فشار آورده با لباس بسیجی‌ها آمده ایستگاه صلواتی شربت گرفته بود. پول داده بود!»

اینطوری لو رفته بود.
بچه‌ها هنوز می‌خندیدند.

4

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

چه سکوت خسته کننده ای ! کسی نیست بحث مفیدی راه بندازه ؟!

2

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

.

11374384_500387906808875_632096160_n.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

دل گرفته ام امشب بهانه ی تو گرفته
چراغ آه به کف ، راه خانه ی تو گرفته ...

خدای عشق کجایی ؟ بیا که بنده ات امشب
هوای کوی تو و آشیانه ی تو گرفته ...

بیا و در گذر از ما که ناتوان و نحیفیم
دلم هوای کمی عاشقانه ی تو گرفته...

نیازمند نگاه و رحیم بودنت هستیم
عبور کن که قلم ، شاعرانه ی تو گرفته...photo_2017-06-26_11-41-48.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

دوباره شب دوباره او دوباره در خیال من
دوباره فکر دیدنش دوباره شد وبال من ...

ز چشم خسته خواب را گرفته عشق روی او
دوباره او قدم زنان که هیچ ! در محال من ...
دانلود تصاویر نقاشی از دختر باحجاب.jpg

2

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

#و_کسی_منتظر_است...

همه در فکر رفاهیمو کسی منتظر است ...
مثلا چشم به راهیمو کسی منتظر است ...

به خیال خودمان منتظرش میمانیم !
همه مشغول گناهیمو کسی منتظر است ...

...photo_2017-08-13_05-47-24.jpg

5

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

خیلیا معنی این شعرو خوب میفهمن و درک میکنن

photo_۲۰۱۷-۰۶-۳۰_۱۴-۵۵-۴۵.jpg

3

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

#قابل_توصیف_نیست

خسته ام ! این در کتابم قابل توصیف نیست ...
گریه ی پشت نقابم قابل توصیف نیست ...

در شلوغی حس تنهایی به من سر میزند ؛
حد و مرز این عذابم قابل توصیف نیست ...

چون حکیمان مرگ را مانند خواب آورده اند ،
گاه من خواهان خوابم قابل توصیف نیست ...

لرزش دستان من در پیشگاهت را ببین !
همچنین این اضطرابم قابل توصیف نیست ...

در مجازات گناهان غرق در تاریکی ام
خواستار آفتابم قابل توصیف نیست ...

یک خدا ، یک آشنا در زندگی گم کرده ام !
در رهی همچون سرابم قابل توصیف نیست ...

باز ای دریای رحمت کن نگاهی بر دلم
تشنه ی یک جرعه آبم قابل توصیف نیست ...
photo_2017-08-11_01-11-01.jpg

1

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

#دنیا_تو_را_ندارد...
نشانه ای ز کویت عالَم چرا ندارد ؟
این جمعه هم گذشت و دنیا تو را ندارد !

طاقت ندارد این دل ، کافیست بیقراری !
دنیا بدون صاحب ، اندک بها ندارد ...

آواره گشت جسمم ، بیچاره شد روانم
بی تو بدان که حتی ارزش طلا ندارد !

مجنون شدم ز هجرش در انتظار یارم
همواره درد دارم اما دوا ندارد ...

عطر خوشش کجایی ؟ این را به او بگو که
مرهم بدون لیلی ، این زخم ها ندارد ...

اینجا وفا کم است و جان ها رسیده بر لب
در این فراق و هجران این دل صفا ندارد ...

در این جهان بیمار یا گویمت که زندان ؛
باز آ بدان که بی تو اینجا هوا ندارد ...

ثابت بکن حضورت ! یا رب ببین چگونه
انکار کرد او را آن که خدا ندارد ...

غربت همیشه بوده اما فزون شدست و
حس میکنم که دیگر روحی فدا ندارد ...

من غرق در گناهم ، دیدار یک محال است !
او قصد یک گذر هم از خواب ما ندارد ...
photo_2017-08-11_01-10-55.jpg

6

این مطلب را پسند کرده اند.

بانو سادات بانو سادات

سلام ، بانو سادات از اعضای جديد سنگریها هستم ...

4

این مطلب را پسند کرده اند.