دخـتـری از جـنـس حـیـا...
مدت زمان عضویت: 5 سال و 6 ماه و 19 روز و 13 ساعت و 4 دقيقه قبل

قــرارمــانــــ بــاشــد بــهــشــتــــ... [درباره]

تماس ها

موارد دیگر
Just-God

دوستان

همه »

کد QR شخصی


دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

بــســـلـــامــتـــی روز شـــهـــادتـــم●••!!!

ســـلـــامـــتـــی روزی کـــه

مـــن خـــاک پـــای هـــمـــه بـــاشـــم

و هـــمـــه؛ پـــای خـــاک مـــن●••!!!

هــــیـــــس●••

فـــقــــط بـــگـــو آمـــیـــن●••
.
.
.
.
الــلــهــم الــرزقــنــا تــوفــیــق الــشــهــادت فــی ســبــیــلــک

1403701994195192_large.jpg

41

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

یــک کـــربـــلـــا بـــده هـــمـــه ی هـــســـتـــی ام بـــگـــیـــر●••

یـــک کـــربـــلـــا بـــده بـــه مـــن اصـــلـــا بـــگـــو بـــمـــیـــر●••

یـــک کـــربـــلـــا بـــده طـــلـــبـــت بـــیـــشـــتـــر کـــن●••

یـــک کـــربـــلـــا بـــه راه خـــدا بـــر مـــن فــــقــــیــــر●••

1407744654669125_large.jpg

38

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

آئـــیـــنـــه هـــســـتـــم تـــأب خـــاکـــســـتـــر نـــدارم●••

پـــروانـــه ای هـــســـتـــم کـــه بـــال و پـــر نـــدارم●••

از دســـت نـــامـــردی بـــه نـــام تـــازیـــانـــه●••

یـــک عـــضـــو بـــی آســـیـــب در پـــیـــکـــر نـــدارم●••

مـــیـــخـــواســـتـــم خــون گـــلـــویـــت را بـــشــویـــم●••

شـــرمـــنـــده هــســـتـــم مـــن کـــه آب آور نـــدارم●••

بـــر گـــوشـــهـــایـــم مـــیـــگـــذارم دســـت خـــود را●••

شـــایـــد نـــبـــیـــنـــی زیـــنـــت و زیـــور نـــدارم●••

وقـــتـــی نـــمـــانـــده گــــیـــســـوی روی ســـر مـــن●••

کـــاری دگـــر بـــا شـــانـــه و مـــعـــجـــر نـــدارم●••

لـــب مـــیـــگـــذارم روی لـــبـــهـــایـــت پـــدر جـــان●••

تـــا ایـــنـــکـــه جـــانـــم را نـــگـــیـــری بـــر نـــدارم●••

27.jpg

22

این مطلب را پسند کرده اند.

♥گـنـاهـکـار♥ ♥گـنـاهـکـار♥

@دخـتـری از جـنـس حـیـا...

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم

امـــــــا

کــــســـی هستم

کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوست دارد

images6.jpg

27

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

♥گـنـاهـکـار♥ ♥گـنـاهـکـار♥

@دخـتـری از جـنـس حـیـا...

بـــه ســـرم غــیـــر هــوای تــمــنـــایــی نــیــســت

بــطــلــب تــاکــه فــقــط ســیـــــر بــکــنــــم ...

1417035853589281_large.jpg

25

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

گــیــج و حــیــرانــم مــکــن در وادی کـــرب و بـــلـــا●••

یـــکــــ کــلــامــش کــن بـــگـــو؛ فـــعـــلـــا حـــرم جـــای تـــو نـــیـــســـت●••

1405109647747187_large.jpg

35

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

هـــمـــه دارنـــد بـــه ســـوی حـــرمـــت مـــی آیـــنـــد

طـــبـــق مـــعـــمـــول مــن بـــی ســـر و پـــا جـــا مـــانـــدم●••

1387829065974566_large.jpg

18

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

ســلام دوســتــان●••

ســریــع مــیــرم ســر اصــل مــطــلــب●••

دوری از ســـنـــگـــر واســه مــنــی کــه لــحــظــه هــای خــوب و بــد و تــلــخ و

شــیــریــن زنــدگــیــمــو بــاهــاش گــذرونــدم خــیــلــی ســخــتـــه امــا قــول

مــیــدم گــاهــی وقــتــا بــه ســنــگــر و شــمــا دوســتــان ســری بــزنــم و

بــعــد کــنــکــور جــبــران کــنــم●••

امــیــدوارم تــمــام دوســتــان کــنــکــوری مــوفــق و ســربــلــنــد بــاشــن●••

مــا هــم الــتــمــاس دعــا داریــم●••

حـــلـــالـــمـــون کــنــیــد●•• رزقــتــون شــهــادت●••

یـــا زهـــرا(س)●••

1408574208379520_large.jpg

39

این مطلب را پسند کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

کـــرب و بـــلـــا قـــبـــلـــه ی اول جـــنـــونـــه●••

هـــر کـــی تـــو ایـــن وادی مـــیـــاد مـــیـــشـــه دیـــوونـــه●••

خـــدا خـــودش رو قـــلـــب مـــا ایـــنـــو نـــوشـــتـــه:

عـــقـــلـــو مـــیـــخـــوای چـــیـــکـــار حــــســــیــــنــــو عــشــقــه●••

1403898569750731_large.jpg

35

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

Elham Elham

<b>زنـــدگـــی بـی نمـــک روضــه ی تــــو شیــریـــن نیســت

نمـــک شـــور تــــو بـــر کـــوه شکـــر نـفـــروشــــم . . . </b>

@دخـتـری از جـنـس حـیـا...

1391360195409142_large.jpg

30

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

داعـــشـــیـــان ســر مــی بــرنــد ولــــی

آنــهـــا نــمــی دانــنــد مــا بــعــد از حـــســـیــن(ع) از ســرمــان بــــیــــزاریــــم●••!!!

98.jpg

35

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

ღღღاز دل خاک ღღღاز دل خاک

@دخـتـری از جـنـس حـیـا...

در این گرمای تابستان
نَفس را روزه می داد با چادر اشتقبل الله بانو...

6527869551205463392.jpg

35

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

مـــا وارث دیـــروز●••

فـــرزنـــد امـــروزیـــم●••

مـــا راهـــی فـــردا●••

فـــردای پـــیـــروزیـــم●••

مـــا بـــا امـــام خــود پــیــمــان خــون بــســتــیــم●••

مــا عــهــد و پــیــمـــانــی بــســتــیــم و نــشــکــســتــیــم●••

مــا تــا قــیــامــت بــر ســر پــیــمــان خــود هــســتــیــم●••

1391499345893805_large.png

28

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

دخـتـری از جـنـس حـیـا... دخـتـری از جـنـس حـیـا...

مــا هــمــان نــســل جـــوانـــیـــم کــه ثــابـــت کــردیــم●••

در رهــ عــــشــــق جــگــر دار تــر از صــــد مـــردیـــم●••

هــر زمــان شـــور خـــمـــیـــنـــی بــه ســر افــتــد مــا را●••

دور ســیـــد عـــلـــی خـــامـــنـــه ای مــی گــردیــم●••

w535vb.jpg

34

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.

ღღღاز دل خاک ღღღاز دل خاک

@دخـتـری از جـنـس حـیـا...


فی الحال...
چیز به درد بخوری نداریم
جز یک جان..!!
آن هم فدایتان نشود؛
خَسِرَ الدنیا و الاخرة می شویم

1403036093206024.png

25

این مطلب را پسند کرده اند.
این مطلب را بازنشر کرده اند.